Контакти для зв’язку / Contact us:

E-mail – [email protected]

 

This site is owned and operated by Maksym Zaichenko

 


[UA] Правила та умови використання сайту zaichenkoteam.com

 

Зазначені нижче правила є Угода між ФОП Зайченко Максим Вікторович (далі Компанія) і Користувачем послуг веб-сайту https://www.zaichenkoteam.com (далі Сайту), на умовах якої здійснює використання Користувачем інформації і сервісів, що надаються Сайтом. У текстах на сайті і листах наведені нижче правила називаються «Правила сайту».

 

1. Обов’язки користувача 

Приймаючи цю Угоду, користувач зобов’язується в повній мірі слідувати цим правилам при роботі з сайтом. 

 

1.1. Не вводити в оману інших користувачів або адміністрацію сайту. 

1.2. Не створювати кілька облікових записів на сайті, якщо фактично вони належать одному і тому ж роботодавцю або приватній особі. 

1.3. Не розміщувати свідомо неякісну або фальшиву інформацію. 

1.4. Не використовувати слова, набрані тільки великими літерами, якщо вони не є абревіатурами. 

1.5. Не розміщувати оголошення, що пропонують роботу в таких сферах як: заробіток в інтернеті, обробка електронної пошти, проведення масових електронних розсилок, мережевий маркетинг, що вимагають матеріальних вкладень, гральний бізнес, еротичні і окультні послуги. 

1.6. Розміщувати вакансії тільки в тому місті, в якому фактично буде працювати співробітник. 

1.7. Не розміщувати декілька однакових резюме чи вакансій, або таких, що відрізняються лише заголовком. 

1.8. В заголовках резюме і вакансій не допускати повторень слів. 

1.9. В заголовках і описі вакансії не розміщувати інформацію більш, ніж про одну посаду. 

1.10. Не публікувати образи, нецензурні вислови, та інші матеріали, які завдають шкоди Компанії або третім особам. 

1.11. Не розміщувати інформацію, що закликає до порушення територіальної цілісності України, визнанню незаконних адміністративно-територіальних утворень на території України, що містить назви, символіку, пропаганду сепаратистських чи терористичних організацій. 

1.12. У змісті вакансій не публікувати вимоги до статі, віку та інші дискримінаційні вимоги до кандидатів (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про зайнятість населення»). 

1.13. Користувач погоджується з тим, що він несе повну відповідальність за інформацію, що розміщується їм на Сайті, у тому числі за відповідність її вимогам законодавства, дотримання авторських прав, санкціоноване використання найменувань фірм, використання логотипів, знаків для товарів і послуг (торгових марок), а також за дотримання прав третіх осіб у зв’язку з розміщенням інформації на Сайті. 

У разі надходження претензій від третіх осіб, пов’язаних з розміщеною Користувачем інформації, Користувач зобов’язується самостійно і за свій рахунок врегулювати вказані претензії. 

1.14. Користувач зобов’язується використовувати Сайт відповідно до даної угоди, а також чинними і застосовними в даній області законами. 

 

2. Обмеження відповідальності 

Адміністрація сайту не несе відповідальності: 

2.1. За зміст матеріалів, опублікованих Користувачами. 

2.2. За заподіяння шкоди і будь-яких інших збитків, які можуть виникнути при використанні Сайту. 

 

3. Права компанії, адміністрації сайту

Адміністрація сайту залишає за собою право: 

3.1. Змінити Сайт на свій розсуд. 

3.2. Змінювати вартість і види послуг, терміни їх дії. 

3.3. Редагувати або видаляти матеріали, опубліковані Користувачем на Сайті, якщо вони не відповідають умовам цієї Угоди, завдають шкоди Компанії або третім особам, а також на свій власний розсуд без зазначення причини. 

3.4. Використовувати для своїх цілей матеріали, опубліковані Користувачем на Сайті і що знаходяться у відкритому доступі, зокрема, для розміщення матеріалів на сайтах партнерів. 

3.5. Вносити зміни в дану Угоду в односторонньому порядку. 

 

4. Політика конфіденційності 

Використання Сайту означає повну і безумовну згоду Користувача з цією політикою конфіденційності та вказаними в ній цілями та умовами обробки його персональних даних. 

4.1. Користувач Сайту, розміщуючи резюме та/або інші дані на Сайті та/або відсилаючи резюме та/або інші подібні листи на електронні адреси компаній та/або інших користувачів Сайту, добровільно надає ФОП Зайченко Максим Вікторович, а також третім особам, які мають доступ до цього Сайту, свою згоду на обробку своїх персональних даних (які містяться в його резюме, повідомленнях та/або іншій інформації, зібраній та/або розміщуваній на Сайті та/або в інформації, яку він відсилає іншим Користувачам Сайту). 

4.2. Обробка Персональних даних включає в себе будь-які дії та/або сукупність дій, які пов’язані зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням та поширенням (реалізацією, передачею), видаленням Персональних даних Користувача з метою забезпечення роботи сервісів Сайту. 

4.3. Обсяг Персональних даних Користувача, по відношенню до яких здійснюється обробка і які можуть бути включені в бази персональних даних (у тому числі в базу персональних даних резюме), визначається як будь-яка інформація про Користувача (яка розміщена в його резюме та/або інших даних, зібраних та/або розміщених на Сайті та/або листах надісланих з його допомогою), яка стане відома ФОП Зайченко Максим Вікторович, а також будь-яким третім особам, які використовують Сайт. 

4.4. Згода Користувача на обробку його персональних даних не вимагає від ФОП Зайченко Максим Вікторович додаткових повідомлень при передачі його персональних даних третім особам відповідно до норм ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних». 

4.5. Приймаючи дану угоду, користувач підтверджує, що йому зрозумілі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мета збору, зберігання і обробки його персональних даних. Користувач також дає згоду, що термін обробки його персональних даних є безстроковим. 

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: 

Privacy Policy

Terms of Service

 


 

[EN] Terms and conditions of use of the zaichenkoteam.com web-site

 

The following rules are the Agreement between Individual Entrepreneur Maksym Viktorovych Zaichenko (hereinafter the Company) and the User of the services of the website https://www.zaichenkoteam.com (hereinafter the Site), under the terms of which the User uses the information and services provided by the Site. In texts on the website and in letters, the following rules are called “Site Rules”.

 

Address of registration Individual Entrepreneur:

Ukraine, reg. Chernihivska, district. Sosnytskyi, village. Avdiyivka, st. Nadtochiyivska, build. 18

 

1. Responsibilities of the user

By accepting this Agreement, the user undertakes to fully follow these rules when working with the site.

1.1. Do not mislead other users or the site administration.

1.2. Do not create multiple accounts on the site, if in fact they belong to the same employer or individual.

1.3. Do not post knowingly low-quality or false information.

1.4. Do not use words typed only in capital letters, unless they are abbreviations.

1.5. Do not post ads that offer jobs in such areas as: earning money on the Internet, processing e-mail, conducting mass electronic mailings, network marketing that require material investments, gambling business, erotic and occult services.

1.6. Post vacancies only in the city where the employee will actually work.

1.7. Do not post multiple resumes or job vacancies that are the same, or that differ only in the title.

1.8. Do not allow repetition of words in the titles of resumes and vacancies.

1.9. Do not post information about more than one position in job titles and descriptions.

1.10. Do not post insults, obscene language, or other materials that harm the Company or third parties.

1.11. Do not post information calling for the violation of the territorial integrity of Ukraine, the recognition of illegal administrative-territorial entities on the territory of Ukraine, containing the names, symbols, propaganda of separatist or terrorist organizations.

1.12. Do not publish gender, age, or other discriminatory requirements for candidates in the content of vacancies (Part 3 of Article 11 of the Law of Ukraine “On Employment of the Population”).

1.13. The user agrees that he is fully responsible for the information posted to him on the Site, including its compliance with legal requirements, compliance with copyright, authorized use of company names, use of logos, signs for goods and services (trademarks), as well as for observing the rights of third parties in connection with posting information on the Site.

In case of receiving claims from third parties related to the information posted by the User, the User undertakes to settle the specified claims independently and at his own expense.

1.14. The user undertakes to use the Site in accordance with this agreement, as well as the laws in force and applicable in this area.

 

2. Limitation of liability

The site administration is not responsible for:

2.1. For the content of materials published by Users.

2.2. For causing damage and any other damages that may occur when using the Site.

 

3. Rights of the company, site administration

The site administration reserves the right to:

3.1. Change the Site at your discretion.

3.2. Change the cost and types of services, their validity periods.

3.3. Edit or delete materials published by the User on the Site if they do not comply with the terms of this Agreement, cause damage to the Company or third parties, and at their own discretion without specifying the reason.

3.4. To use for their own purposes the materials published by the User on the Site and which are publicly available, in particular, to post materials on partners’ sites.

3.5. Make changes to this Agreement unilaterally.

 

4. Privacy Policy

Using the Site means the User’s full and unconditional consent to this privacy policy and the purposes and conditions of processing his personal data specified in it.

4.1. The Site user, by posting resumes and/or other data on the Site and/or sending resumes and/or other similar letters to the e-mail addresses of companies and/or other Site users, voluntarily provides FOP Maxim Viktorovych Zaichenko, as well as to third parties who have access to of this Site, his consent to the processing of his personal data (which is contained in his resume, messages and/or other information collected and/or posted on the Site and/or in the information he sends to other Site Users).

4.2. Processing of Personal Data includes any actions and/or set of actions related to the collection, registration, accumulation, storage, adaptation, change, renewal, use and distribution (realization, transfer), deletion of the User’s Personal Data for the purpose ensuring the operation of the Site’s services.

4.3. The scope of the User’s personal data, in relation to which the processing is carried out and which can be included in personal data bases (including in the resume personal data base), is defined as any information about the User (which is placed in his resume and/or other data , collected those and/or posted on the Site and/or letters sent with its help), which will become known to FOP Zaichenko Maksym Viktorovych, as well as to any third parties who use the Site.

4.4. The User’s consent to the processing of his personal data does not require additional notifications from FOP Zaichenko Maksym Viktorovych when transferring his personal data to third parties in accordance with the norms of Art. 21 of the Law of Ukraine “On Personal Data Protection”.

4.5. By accepting this agreement, the user confirms that he understands his rights, defined by the Law of Ukraine “On the Protection of Personal Data”, as well as the purpose of collecting, storing and processing his personal data. The user also agrees that the term of processing his personal data is indefinite.

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google:

Privacy Policy

Terms of Service

 


 

Cost of publishing 1 vacancy on our web-site: $70

 

Apply here: https://zaichenkoteam.com/publish-vacancy/